In veilige handen

MTB Club Bikefun wil graag een gezellige vereniging zijn waar men elkaar op sportief gebied kan ontmoeten. Wij streven naar een veilige omgeving waar een ieder op zijn of haar niveau kan fietsen.

Omdat wij werken met een kwetsbare groep, is de zorg voor een veilige omgeving van essentieel belang. Wij nemen dan ook de nodige maatregelen om Grensoverschrijdend Gedrag, in alle verschijningsvormen, te voorkomen en voorbereid te zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt.

Misbruik, pesten, maar ook discriminatie of geweld kunnen helaas nooit voor 100% voorkomen worden, maar we stellen alles in het werk dat de kans erop zo klein mogelijk is. Daarom hanteren wij binnen onze vereniging Omgangs- en Gedragsregels om aan te geven waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter.

Onze begeleiders hebben allemaal een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een vrijwilliger in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie. Dit is belangrijke informatie voor het creëren van een veilige omgeving.

Binnen onze vereniging hebben we een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld. De VCP beschikt tevens over een VOG en heeft de cursus VCP bij NOC*NSF gevolgd.

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt het onderwerp “In Veilige Handen” op de agenda gezet zodat dit onder de aandacht blijft. Het Bestuur en de VCP blijven alert en nemen de nodige maatregelen om de risico’s tot een minimum te beperken.